• English
  • Eesti

Veterinaarravimite statistika

27.07.2018
Printer-friendly version

Veterinaarravimite statistika põhineb Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate kvartaalselt esitatavatel aruannetel. Veterinaarravimite statistikas võetakse arvesse veterinaarravimite hulgimüüki üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele.

Ülevaade antibiootikumide kasutamisest veterinaarsel otstarbel aastatel 2006–2016

HULGIMÜÜJAD

2017. aastal müüs veterinaarravimeid üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele 7 hulgimüüjat. Järgnevas tabelis on toodud aastatel 2013-2017 enim veterinaarravimeid müünud hulgimüüjad ja nende osakaal (%) veterinaarravimite turul. 2017. aastal kattis kaks suurima turuosaga hulgimüüjat üle 79% ning neli suurimat hulgimüüjat ligi 99% kogu veterinaarravimite turust. Ülejäänud hulgimüüjate turuosa jäi tagasihoidlikuks.

 Hulgimüüja20132014201520162017
Zoovetvaru OÜ46,7%46,1%40,7%46,0%49,6%
Magnum Veterinaaria AS23,5%26,2%29,0%29,4%29,8%
Dimedium AS  9,6%17,7%15,5%
Optimer AS2,7%2,5%3,3%3,6%3,6%

*Järjestatud 2017. aasta alusel kahanevalt

VETERINAARRAVIMITE TURUMAHT

Veterinaarravimite turumaht on väljendatud hulgimüügi hindades (tootja hind + hulgimüüja juurdehindlus) ega sisalda käibemaksu.

Veterinaarravimite turumaht suurenes aastatel 2012-2014 6-9% aastas, seevastu 2015. aastal vähenes turumaht võrreldes eelneva aastaga 5%. 2016. ja 2017. aastal veterinaarravimite turumaht taas suurenes, võrreldes eelneva aastaga vastavalt 7,8% ja 8,0%, ulatudes 2017. aastal 12,48 miljoni euroni.Joonis 1. Veterinaarravimite turumaht hulgimüügihindades aastatel 2013-2017

RAVIMITURU JAGUNEMINE

Kõige enam väljastasid hulgimüüjad veterinaarravimeid otse tegutsevale veterinaararstile või põllumajandusettevõtteid esindavale veterinaararstile - 10,84 miljoni euro väärtuses, mis on ligi 87% veterinaarravimite turumahust. Müük veterinaarapteekidele moodustas 6% (0,75 miljonit eurot), müük üldapteekidele 5% (0,62 miljonit eurot) ja müük teistele asutustele veidi üle 2% (0,27 miljonit eurot).


Joonis 2. Veterinaarravimite turu jaotus sihtgruppide kaupa aastatel 2013-2017

RAVIMITURU JAGUNEMINE ATCvet GRUPPIDE LÕIKES

2017. aastal moodustasid veterinaarravimite turumahust 68% kolm suurima käibega ravimirühma: infektsioonivastased ained 26,2% (3,28 miljonit eurot), immunoloogilised ained 21,0% (2,62 miljonit eurot) ja parasiidivastased ained 20,6% (2,57 miljonit eurot). Ülejäänud ravimirühmade käive kokku moodustas 32% kogu veterinaarravimite turu mahust.


Joonis 3. Veterinaarravimite käive ATCvet rühmade lõikes aastatel 2015-2017

Infektsioonivastaste ainete käive suurenes järjepidevalt kuni 2014. aastani, vähenes järsult 2015. aastal (-18,5%) ning jäi 2016. ja 2017. aastal suhteliselt samale tasemele võrreldes aastaga 2015. Immunoloogiliste ainete käive on viimasel viiel aastal olnud suhteliselt stabiilne, veidi suurem vaid aastal 2014 (võrreldes eelneva aastaga +7%) ja 2017 (võrreldes eelneva aastaga +5%). Samas on iga aastaga suurenenud parasiidivastaste ainete käive, viie aastaga 55,5%, ulatudes 2017. aastal 2,57 miljoni euroni.


Joonis 4. Enim müüdud veterinaarravimite rühmad aastatel 2013-2017

Infektsioonivastastest ainetest on viimasel viiel aastal olnud suurima käibega kolmanda põlvkonna tsefalosporiinid (QJ01DD). Neile järgnevad fluorokinoloonid (QJ01MA) ja laia toimespektriga penitsilliinid (QJ01CA)). Pleuromutiliinide (QJ01XQ) käive tõusis hüppeliselt 2014. aastal.


Joonis 5. Suurima käibega süsteemselt kasutatavad antibakteriaalsed ained veterinaarias aastatel 2013-2017

Immunoloogilistest ainetest on suurima käibega sigadel kasutatavad immunoloogilised ained, 2017. aasta käive oli 1,28 miljonit eurot (49%). Järgnevad immunoloogilised ained koerlastele (15%) ja lindudele (14%) ning veislastele (12%).


Joonis 6. Immunoloogiliste ainete käive aastatel 2013-2017

Parasiidivastastest ainetest olid 2017. aastal suurima käibega nahaparasiitide vastased ained, insektitsiidid ja repellendid (0,92 miljonit eurot) ning endektotsiidid (0,79 miljonit eurot). Antihelmintikumide käive muutus võrreldes eelnevate aastatega vähem ja moodustas 23% parasiidivastaste ainete käibest (0,59 miljonit eurot). Kõige väiksem on viimastel aastatel olnud algloomavastaste ainete käive, moodustades ligi 10% parasiidivastaste ainete käibest.


Joonis 7. Parasiidivastaste ainete käive aastatel 2013-2017

HUMAANRAVIMITE KASUTAMINE VETERINAARIAS

Veterinaarravimite registris müügiloaga ravimi puudumisel on veterinaararstil vajaduse korral võimalik kasutada müügiloaga inimtervishoius kasutatavat ravimit. Neist ravimitest kõige suurema käibega olid 2017. aastal meeleelundite ja närvisüsteemi ravimid,  järgnesid infektsioonivastased ained ning vere ja vereloomeorganite ravimid.


Joonis 8. Humaanravimite müük veterinaarseks kasutamiseks 2017