• English
  • Eesti

Täiendavad riskivähendamise meetmed

19.03.2019
Printer-friendly version

Alljärgnevasse tabelisse on koondatud kehtivad riskivähendamise meetmetena ettenähtud materjalid lihtsustamaks ohutusalase teabe kättesaadavust. Materjale on võimalik alla laadida ja välja trükkida ning vajadusel patsiendile anda.

Täiendavate riskivähendamise meetmete eesmärk on tagada ravimi ohutum kasutamine, suurendada teadlikkust ravimiga seotud olulistest ohutusprobleemidest ning kirjeldada tegevusi nende riskide ennetamiseks või vähendamiseks. Materjalid võivad olla suunatud tervishoiutöötajatele ja patsientidele.

Ohutusalane teabekiri on mõeldud ravimi ohutusalase informatsiooni kiireks edastamiseks tervishoiutöötajatele, sisaldades kokkuvõtet uuest ohutusprobleemist, ravimi muutunud kasu/riski suhtest vms. Sisult vastavad ohutusalane teabekiri ja riskivähendamise materjalid ravimi omaduste kokkuvõttele. Materjalidega tuleb arvestada ravimi määramisel.

Riskivähendamise teabematerjale ja ohutusalaseid teabekirju tuleb eristada müügiloa hoidja reklaammaterjalidest.

Toimeaine järgi:

A B C D E F G H I K L M N O P R S Z T U V

ToimeaineRavimpreparaatMaterjalid tervishoiutöötajaleMaterjalid patsiendileOhutusalane teabekiri
abakaviir Teave tervishoiutöötajale  
adalimumabHUMIRA Patsiendi teabekaart 
Pediaatrilise patsiendi teabekaart
IMRALDI Patsiendi hoiatuskaart 
aflibertseptZALTRAP  Lõualuu osteonekroosi risk 2016-03
EYLEA Juhised arstileTeave patsiendile 
agomelatiinVALDOXANTeave tervishoiutöötajaleTeave patsiendileUus vastunäidustus ja maksafunktsiooni jälgimise olulisus 2013-09
Maksafunktsiooni jälgimise skeem
alemtuzumab

LEMTRADA

Juhend arstileJuhend patsiendile 
Kontroll-loend arstilePatsiendi hoiatuskaart
alfa-2b-peginterferoonPEGINTRON Clearclick kasutusjuhendUus Clearclick pen-süstel 2013-11
Clearclick kasutusjuhend (venekeelne)
alfaalglükosidaasMYOZYME Teave tervishoiutöötajale (ingliskeelne)  
alfaasfotaasSTRENSIQ Enesesüstimise juhend 
Süstimisjuhend lapsevanematele
alfakonestaatRUCONESTTeave arstilePatsiendi hoiatuskaart 
alfavelaglütseraasVPRIVJuhend tervishoiutöötajaleJuhend patsiendile 
ambrisentaanVOLIBRISTeave tervishoiutöötajaleTeave patsiendile 
Teave patsiendi partnerile
aminolevuliinhapeGLIOLANKoolitusmaterjal  
anakinraKINERETJuhend tervishoiutöötjaleJuhend patsiendile 
Patsiendikaart
apiksabaanELIQUISJuhend tervishoiutöötajalePatsiendi ohutuskaart 
aspart-insuliinFIASP  Ravimite Fiasp (kiiretoimeline aspart-insuliin) ja Tresiba (basaalinsuliin degludek-insuliin) segiajamise risk 2018-04
atesolizumabTECENTRIQJuhend arstilePatsiendi teabekaart 
atomoksetiinSTRATTERAJuhend arstile  
ATOMINEX
atseklofenakBETIRAL   Uued vastunäidustused ja hoiatused 2014-09
atsitretiinNEOTIGASONKontrollnimekiri arstilePatsiendi hoiatuskaartAjakohastatud teave teratogeensuse ja neuropsühhiaatriliste häirete kohta – tervishoiutöötajatele, apteekritele
beetainterferoonid   Trombootilise mikroangiopaatia ja nefrootilise sündroomi risk 2014-08
bendamustiinBENDAMUSTINE ACCORD  Infektsioonide risk 2018-04
blinatumomabBLINCYTOTeave arstileTeave patsiendilePankreatiidioht 2016-10
Teave meditsiiniõelePatsiendi hoiatuskaart
Teave apteekrile
bortesomiibBORTEZOMIB ACCORDTeave tervishoiutöötajale  
Siirdamiseelsed induktsiooniskeemid
Annustamise juhend
Lahustamise juhend
BORTEZOMIB TEVATeave tervishoiutöötajale  
Siirdamiseelsed induktsiooniskeemid
Annustamise juhend
Lahustamise juhend
BORTEZOMIB HOSPIRAJuhend arstile  
bosentaanBOSENTAN ACCORDJuhend arstileTeave patsiendile 
Patsiendi hoiatuskaart
BOSENTAN NORAMEDATeave arstileTeave patsiendile 
Patsiendi meeldetuletuskaart
botulismitoksiinXEOMINTeave tervishoiutöötajaleTeave patsiendileUuendatud ohutusalane teave 2016-05
brigatiniibALUNBRIG Patsiendi hoiatuskaart 
bupropioon +naltreksoonMYSIMBAKontroll-loend arstile  
C1-inhibiitorCINRYZEJuhend tervishoiutöötajale (ingliskeelne)Juhend patsiendile 
Patsiendi päevik
clostridium histolyticum'i kollagenaasXIAPEXSüstimistehnika juhend: Dupuytren'i kontraktuur  
Süstimistehnika juhend: Peyronie' tõbi
dabigatraaneteksilaatPRADAXAAnnustamisjuhend  
VTEp annustamisjuhend
daptomütsiinCUBICINAnnustamisjuhend  
Antimikroobse tundlikkuse testimine
daratumumabDARZALEXTeave veresobitamistestide kohtaPatsiendi hoiatuskaart 
Teave vereülekannete kohta
darunaviir +kobitsistaatREZOLSTA  Suurenenud risk ravi ebaõnnestumiseks ja HIV infektsiooni emalt lapsele ülekandumiseks darunaviiri ja kobitsistaadi madalate ekspositsioonide tõttu raseduse teisel ja kolmandal trimestril 2018-06
deferasiroksEXJADETeave tervishoiutöötajalePatsiendi brošüürEXJADE dispergeeruvate tablettide turustamise lõpetamine 2017-04
Uus ravimvorm, uus annustamine ja uus manustamisviis: ravivea tekkimise risk 2017-03 tervishoiutöötajatele/apteekritele
degludek-insuliinTRESIBATeave tervishoiutöötajaleTeave patsiendileTRESIBA kahe tugevuse omavahelise segiajamise risk 2018-02
deksametasoonOZURDEXJuhised süstimiseksJuhend patsiendileImplantaadis leiti silikooniosakesi tootmisprotsessi jälgimise käigus 2018-10
delamaniidDELTYBATeave tervishoiutöötajaleTeave patsiendile 
denosumabXGEVA Patsiendi meelespeaUue esmase pahaloomulise kasvaja risk 2018-05
Lõualuu osteonekroosi risk 2015-07
PROLIA Patsiendi meelespeaLõualuu osteonekroosi risk 2015-07
deoksükoolhapeBELKYRASüstimise juhend Süstekoha nekroosi oht 2019-01
diklofenak   Uued vastunäidustused ja hoiatused 2013-07
dimetüülfumaraatTECFIDERA  Uued meetmed PML-i riski minimeerimiseks 2015-11
Progressiivse multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) tekkerisk 2014-12
dolutegraviir   Rasestumise ajal ravi saanud naiste vastsündinutel on teatatud neuraaltoru defektidest 2018-06
domperidoon   Kardiaalsed riskid 2014-06
dronedaroonMULTAQVäljakirjutamisjuhis  
ekulizumabSOLIRISVäljakirjutamise juhend: PNHPatsiendi/lapsevanema infobrošüür: PNH 
Väljakirjutamise juhend: aHUSPatsiendi/lapsevanema infobrošüür: aHUS
Väljakirjutamise juhend: gMGPatsiendi infobrošüür: gMG
eltrombopaagREVOLADE Juhend tervishoiutöötajale: cITPJuhend patsiendile:cITP 
Ohutusalane teave: cITP
Ohutusalane teave: cHCVaT (ingliskeelne)Juhend patsiendile: cHCVaT (ingliskeelne)
eliglustaatCERDELGAVäljakirutamise juhendPatsiendi hoiatuskaart 
elvitegraviir +kobitsistaat +emtritsitabiin +tenofoviirdisoproksiilSTRIBILDNeerufunktsiooni ja luutoksiliste toimete jälgimise juhend  
Kreatiniini kliirensi arvutuslükati
epinefriin (adrenaliin)EPIPENKontrollnimekiri arstileTeave patsiendile 
Treeningseadme kasutusjuhend
epirubitsiin   Annustamisvigade riski vähendamine 2015-08
erütropoetiinid   Uued hoiatused raskete nahareaktsioonide kohta 2017-09
etanertseptENBRELPen-süstli kasutusjuhendPatsiendi ohutuskaart 
BENEPALIKoolitusprogrammSüstli lühijuhend 
Pen-süstli lühijuhend
Patsiendi hoiatuskaart
etonogestreelNEXPLANON  Võimalikud riskid ja komplikatsioonid implantaadi paigaldamise, asukoha tuvastamise, eemaldamise ja paigast nihkumisega 2016-06
fentanüülEFFENTORAOpioidide määramise juhendTeave patsiendile 
Läbilöögivalu teatmikValupäevik
Tiitrimisjuhis
fentanüül (transdermaalne)   Juhuslik kokkupuude võib olla potentsiaalselt eluohtlik 2014-06
filgrastiim

 

  Kapillaaride lekke sündroomi oht 2013-08
fingolimoodGILENYA Arsti meelespeaPatsiendi meelespeaVastunäidustused südamehäiretega patsientidele 2017-11
Riskid seoses toimega immuunsüsteemile 2016-01
Progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) risk 2015-04
Hemofagotsütootiline sündroom 2013-11
fluorokinoloonid   Aordianeurüsmi ja dissektsiooni risk 2018-10
geneetiliselt modifitseeritud autoloogne CD34+ rikastatud rakufraktsioonSTRIMVELISNõusoleku vormTeave lapsevanemale/ hooldajale 
Patsiendi hoiatuskaart
glargiin-insuliinTOUJEOJuhised tervishoiutöötajalePatsiendi teabeleht 
glargiin-insuliin +liksisenatiidSULIQUAJuhised tervishoiutöötajalePatsiendi juhis   
Patsiendi juhis   (venekeelne)
golimumabSIMPONIArsti koolitusprogramm  
haloperidoolHALOPERIDOL-RICHTER  Teave manustamisviisi muutuse kohta 2015-05
humaanfibrinogeen +humaantrombiinTACHOSIL  Soovitused sooleobstruktsiooni riski vähendamiseks 2016-01
hüdroklorotiasiid   Risk mittemelanoomse nahavähi tekkeks 2018-10
hüdroksüetüültärklis Teabeleht tervishoiutöötajatele Olemasolevate piirangute tugevdamine 2019-03
KoolitusmaterjalVastunäidustused 2018-07
LepingVastunäidustused 2013-10
ibandroonhape IBANDRONIC ACID ACCORD  Patsiendi meeldetuletuskaart 
ibrutiniib IMBRUVICA  Ibrutiniib ja B-hepatiidi reaktivatsiooni risk 2017-07
ikodekstriinEXTRANEALTeave arstile  
Glükomeetrite loetelu
infliksimabINFLECTRATeave arstilePatsiendi hoiatuskaart 
Teave laste ravi kohtaInfusiooni ajakava: 6-8 nädalat
Kontroll-lehtInfusiooni ajakava: 8 nädalat
REMICADETeave arstilePatsiendi hoiatuskaart   
Patsiendi hoiatuskaart   (venekeelne)
REMSIMAOhutusalane teavePatsiendi hoiatuskaart 
Teave laste ravi kohtaInfusioonikaart
Patsiendi sõeluuringuleht 
 FLIXABIOhutusalane teave  
Kontroll-leht
Infusiooniplaan
ipilimumabYERVOY Väljakirjutamise juhendPatsiendi juhend 
Patsiendi ohutuskaart
isotretinoiinROACCUTANEJuhend arstilePatsiendi hoiatuskaartAjakohastatud teave teratogeensuse ja neuropsühhiaatriliste häirete kohta – tervishoiutöötajatele, apteekritele
Juhend arstile (venekeelne)Patsiendi hoiatuskaart (venekeelne)
ivabradiinPROCORALAN  Bradükardia ja kardiovaskulaarsete juhtude risk 2014-12
kabasitakseelJEVTANA   Infusioonilahuse valmistamine 2013-10
kapetsitabiinXELODA  Rasked nahareaktsoonid 2013-12
ketoprofeen   Paikse ketoprofeeni kasutamisel fotoallergiliste nahareaktsioonide risk 2016-07
kladribiinMAVENCLADVäljakirjutamise juhendPatsiendi teabeleht 
klopidogreel   Omandatud hemofiilia risk 2013-08
kodeiin   Kasutamise piirangud 2013-07
kofeiintsitraatPEYONA  Infusiooni- ja suukaudse lahuse ohutu kasutamine 2012-10 
kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid:                             levonorgestreel/ norgestimaat/ noretisteroon/ gestodeen/ desogestreel/ drospirenoon/ etonogestreel/ norelgestromiin/ kloormadinoon/ dienogest/ nomegestroolatsetaat (E2) Kontroll-loend arstilePatsiendi teabelehtTrombemboolia tekkerisk 2018-12
krisotiniibXALKORI Patsiendi infolehtSüdamepuudulikkuse hoiatuse lisamine 2015-10
kvetiapiin Teave tervishoiutöötajatele  
leflunomiidARAVAArsti infolehtPatsiendi infoleht 
lenalidomiidREVLIMIDJuhend erialaspetsialistilePatsiendi teabelehtUued juhised viiruste reaktivatsiooni kohta 2016-11
Uus näidustus 2013-04
Ravi alustamise vorm: rasestumisvõimeline naispatsient 
Ravi alustamise vorm: rasestumisvõimetu naispatsient
Ravi alustamise vorm: meespatsient
Väljastamisvorm
Kõrvalnähu teatis
levodopa+ karbidopaDUODOPAPEG/J ettevalmistuse, paigaldamise ja järelhoolduse kriitilised aspektidPatsiendi taskuraamat 
 
Hea tava patsiendi järelhoolduses
PEG/J järelhoolduse juhised
Koolitusprogramm õde-spetsialistidele
levonorgestreel Arsti teabeleht  
Mirena, Fleree ja Kyleena eristamine
levonorgestreel (SOS-pillid)   Levonorgestreeli sisaldavate SOS-pillide kooskasutamine ensüümindutseerijatega 2016-11
lispro-insuliinHUMALOG  Ohutusalane teave korrektse kasutamise kohta 2016-06
lomitapiidLOJUXTATeave tervishoiutöötajaleTeave patsiendile 
Patsiendi hoiatuskaart
lämmastikoksiidINOMAX  Seadme INOmax DSIR kasutamisel võib gaasivarustus ballooni kõlblikkusaja lõppemise kuul katkeda 2017-08
mannitoolBRONCHITOLTeave tervishoiutöötajale  
metoklopramiidCERUCAL  Uuendatud näidustused ja annustamine 2014-04
metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiinMIRCERAJuhend arstile  
metüülfenidaatCONCERTA MEDIKINETJuhised arstile Abimaterjal ravimi määramiseks 2014-09
Kontroll-leht ravi määramiseks
Kontroll-leht ravi jälgimiseks
Monitooringu tabel
metüülprednisoloonSOLU-MEDROL 40 MG  Solu-Medrol 40 mg on vastunäidustatud lehmapiimavalkude suhtes allergilistele patsientidele 2017-08
mikafungiinMYCAMINEManustamise ja jälgimise juhend  
Kontrollnimekiri arstile
mirabegroonBETMIGA  Vererõhu tõusu risk 2015-09
misoprostoolTOPOGYNETeave arstileTeave patsiendile 
mükofenoolhape Juhend tervishoiutöötajaleJuhend patsiendileUuendatud soovitused kontratseptsiooni osas 2018-01
Tõsine teratogeensuse oht 2015-11
Hüpogammaglobulineemia ja bronhiektaasiate risk 2014-12
naatriumenoksapariinCLEXANE  Ühtlustatud ravimiteave 2017-03
naatriumsulfaat, veevaba +magneesiumsulfaatheptahüdraat +kaaliumsulfaatEZICLENTeave tervishoiutöötajalePatsiendi teabeleht 
naloksoonNYXOIDJuhend tervishoiutöötajatelePatsiendi infoleht 
Õppevideo
Õppekaart patsientidele ja üledoosi võimalikele tunnistajatele
Patsiendi infoleht (venekeelne)
Õppevideo (venekeelne)
natalizumabTYSABRIRavijuhis arstilePatsiendi hoiatuskaartUuendatud meetmed PML riski minimeerimiseks 2016-03
Ravi alustamise ja jätkamise vorm 
Ravi lõpetamise vorm
nivolumabOPDIVOJuhend arstilePatsiendi ohutuskaart 
ofatumumabARZERRA  Tõsiste infusioonireaktsioonide tekkerisk 2014-07
Ravieelne B-hepatiidi viiruse sõeluuring 2013-12
olansapiinZYPADHERATeave tervishoiutöötajalePatsiendi hoiatuskaart 
olapariibLYNPARZA  Ravivigade tekkimise risk seoses uue ravimvormiga 2018-06
ombitasviir+ paritapreviir+ ritonaviir+dasabuviirVIEKIRAX
EXVIERA
  VIEKIRAXi ravi mõõduka maksa-kahjustusega patsientidel 2016-01
ondansetroonZOFRAN  Annusest sõltuv QT-intervalli pikenemine 2014-03
paliperidoon   Lõdva iirise sündroomi tekkerisk kaeoperatsiooni ajal 2013-08
panitumumabVECTIBIXTeave arstile Metsikut tüüpi RAS1-staatuse määramise tähtsus 2013-08
panobinostaatFARYDAK Patsiendi ravijärgimuse kaart: tsüklid 1-8 
Patsiendi ravijärgimuse kaart: tsüklid 9-16
paratsetamool (infusioonilahus) Annustamisjuhis (ingliskeelne) Üleannustamise risk vastsündinutel, imikutel ja alakaalulistel täiskasvanutel 2014-10
Annuse kalkulaator (ingliskeelne)
pegfilgrastiim   Kapillaaride lekke sündroomi oht 2013-08
pembrolizumabKEYTRUDATervishoiutöötaja KKKPatsiendi teatmikNäidustuse piiramine lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise uroteliaalse kartsinoomi ravi korral täiskasvanutel, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi 2018-07
Patsiendi teatmik (venekeelne)
Patsiendi hoiatuskaart
Patsiendi hoiatuskaart (venekeelne)
pioglitasoonPIOGLITAZONE ACCORDTeave tervishoiutöötajale  
pirfenidoonESBRIETOhutuse kontroll-loend  
pomalidomiidIMNOVIDTeavitusbrošüür tervishoiutöötajaleTeave patsiendileUus oluline soovitus- enne ravi alustamist pomalidomiidiga tuleb kindlaks teha B-hepatiidi viirusnakkus 2016-04
Ohutusalase nõustamise brošüür tervishoiutöötajale Soovitused hepatotoksiluse, interstitsiaalse kopsuhaiguse ja südamepuudulikkuse riski vähendamiseks 2015-04
Patsientide hindamise algoritm
Väljastamisvorm
Rasestumisvõimelise naispatsiendi kinnitus
Rasestumisvõimetu naispatsiendi kinnitus
Meespatsiendi kinnitus
Kõrvalnähu teatis
posakonasoolNOXAFIL  Noxafil tablettide ja suukaudse suspensiooni vastastikune mitteasendatavus 2016-07
prasugreelEFIENT  Tõsiste verejooksude risk 2014-01
proteolüütilised ensüümidNEXOBRIDJuhend tervishoiutöötajale  
raadium(Ra223)-dikloriidXOFIGO  Uued kasutuspiirangud tulenevalt luumurdude tekkeriski ja suremuse tõusutendentsist 2018-08
Xofigo kasutamine kombinatsioonis abirateroonatsetaadi ja prednisooni/prednisolooniga on vastunäidustatud 2018-03
ranibizumabLUCENTIS Teave patsiendile (CNV) 
Teave patsiendile (AMD)
Teave patsiendile (DME)
Teave patsiendile (RVO)
raud(III), intravenoosne Teave tervishoiutöötajaleTeave patsiendile 
riotsiguaatADEMPAS  Uus vastunäidustus 2016-07
risperidoon   Lõdva iirise sündroomi tekkerisk kaeoperatsiooni ajal 2013-08
rituksimabMABTHERATervishoiutöötaja brošüürPatsiendi brošüürB-hepatiidi reaktivatsioon 2013-11
Subkutaanse ravimvormi juhendPatsiendi hoiatuskaart  
Võrdluskaart: sc ja iv ravimvormPatsiendi hoiatuskaart  (venekeelne)
rituksimabBLITZIMATeave arstileTeave patsiendile 
Patsiendi hoiatuskaart (BLITZIMA 500 mg)
Patsiendi hoiatuskaart (BLITZIMA 100 mg)
RIXATHONTeave arstileTeave patsiendile 
rivaroksabaanXARELTOJuhised arstilePatsiendi hoiatuskaartKliinilise uuringu GALILEO ennetähtaegne lõpetamine 2018-10
roflumilastDAXASTeave arstilePatsiendikaart 
romiplostiimNPLATEAnnustamisjuhis  
Saccharomyces boulardiiENTEROL  Uus vastunäidustus kriitiliselt haigetel või pärsitud immuunsusega patsientidel   2018-02
sarilumab KEVZARA Patsiendi hoiatuskaart 
SGLT2 inhibiitorid   Fournier' gangreeni (lahkliha nekrotiseeriv fastsiit) tekke risk 2019-01
Diabeetilise ketoatsidoosi risk 2016-03
sildenafiil   Sildenafiili ei tohi kasutada üsasisese kasvupeetuse raviks 2018-10
silodosiin    Seos operatsiooniaegse lõdva iirise sündroomiga 2017-10
strontsiumranelaatPROTELOSJuhend arstilePatsiendi hoiatuskaartKardiovaskulaarsed riskid 2014-03
Kontrollnimekiri arstile
zoledroonhapeACLASTAJuhend arstileTeave patsiendile 
Patsiendi meelespeakaart
ZOMETA Patsiendi hoiatuskaart 
ZOLEDRONIC ACID ACCORD Patsiendi meeldetuletuskaart 
ZOLEDRONIC ACID MEDAC Patsiendi meeldetuletuskaart 
ZOLEDRONIC ACID TEVA  Patsiendi meeldetuletuskaart 
ZOLEDRONIC ACID PHARMIDEA Patsiendi meeldetuletuskaart 
ZOLEDRONIC ACID FRESENIUS KABI Patsiendi meelespeakaart 
talidomiidTHALIDOMIDE CELGENETeave väljakirjutamise ja väljastamise kohtaTeave rasestumisvõimelisele naisele ja partnerileUued olulised juhised viiruste reaktivatsiooni ja pulmonaalse hüpertensiooni kohta 2016-06
Ravi alustamise vorm: rasestumisvõimeline naispatsientTeave rasestumisvõimetule naiseleKombinatsioonravi melfalaaniga 2015-11
Ravi alustamise vorm: rasestumisvõimetu naispatsientTeave meestele
Ravi alustamise vorm: meespatsient 
Väljastamisvorm
Teatis raseda kokkupuutest ravimiga: anamnees ja raseduse algus
Teatis raseda kokkupuutest ravimiga: raseduse tulemus
Kõrvaltoime teatis: perifeerne neuropaatia
Kõrvalnähu teatis
temosolomiidTEMODAL  Raske maksatoksilisus 2013-12
tenofoviirdisoproksiil +emtritsitabiin TRUVADAOhutusalane teaveTeave patsiendile 
Kontroll-leht artsilePatsiendi meeldetuletuskaart
Neerufunktsiooni jälgimise juhend
Kreatiniini kliirensi arvutuslükati 
HIV-positiivsete laste ja noorukite neerufunktsiooni hindamise infoleht
teriflunomiidAUBAGIO Väljakirjutamise juhendPatsieni hoiatuskaart 
testosteroonNEBIDOManustamise juhend  
tofatsitiniibXELJANZJuhend tervishoiutöötajalePatsiendi teabekaart 
Kontrollkaart ravi alustamisel
Kontrollkaart püsiravi korral
totsilizumabROACTEMRAArsti brošüürPatsiendi brošüür 
Patsiendi teabekaart
Annustamisjuhend
trastuzumabHERCEPTIN  Meeldetuletus südameuuringute tähtsuse kohta trastuzumab‑ravi ajal 2017-03
trastuzumabemtansiinKADCYLATeave tervishoiutöötajale  
treprostiniilREMODULINTeave tervishoiutöötajaleTeave patsiendile 
Küsimustik arstile
trimetasidiin   Parkinsonismi risk 2013-09
tsertolizumab pegoolCIMZIA Patsiendi hoiatuskaart 
tsüproteroon+ etünüülöstradioolDIANE
CYPRETIL
Juhend arstilePatsiendikaartLisandunud hoiatused ja vastunäidustused 2013-06
türosiini kinaasi inhibiitorid   B-hepatiidi reaktiveerumise risk 2016-04
ulipristaalESMYAJuhised ravimi väljakirjutajale Uued vastunäidustused, nõuded maksanäitajate jälgimiseks ja näidustuse piirangud 2018-07
Juhised patoloogidele
valproehape Juhend tervishoiutöötajaleJuhend patsiendileUued kasutamispiirangud ja raseduse ennetusprogrammi kohustuslik rakendamine 2018-08
Ohtude teadvustamise vormJuhend patsiendile (venekeelne)
PatsiendikaartRaseduspatoloogia risk 2014-12
vandetaniibCAPRELSATeave tervishoiutöötajaleJuhend lapspatsientidele ja nende hooldajatele 
Patsiendi hoiatuskaart
vedolizumabENTYVIOTeave arstilePatsiendi hoiatuskaart 
vemurafeniibZELBORAF  Kiirituse toksilisuse suurenemine 2015-10
vorikonasoolVFEND VORICONAZOLE ACCORD VORICONAZOLE TEVATervishoiutöötaja brošüürPatsiendi ohutuskaart 
Kontrollkaart tervishoiutöötajale
VII hüübimisfaktorFAKTOR VII  Viga ravimiinfos annuse määramise valemis 2015-11